رعایت استانداردها و الزامات زیست محیطی

توجه ویژه به مسئولیت های اجتماعی

احترام به قوانین و مقرارت ملی و بین المللی

احترام به حقوق دیگران و حفظ کرامت انسانی پرسنل مس کاوان و سایر افراد

توجه ویژه به شفافیت در عملکرد و صداقت در گفتار

تصمیم گیری منطقی در جهت مصالح و منافع سازمان و پاسخگویی در قبال تصمیمات اخذ شده

احساس تعهد نسبت به سازمان و مطرح نمودن ایده ها و پیشنهادات در جهت رشد و تعالی سازمان

تربیت نیروی متخصص و ایجاد زمینه رشد و بلوغ پرسنل