مجتمع مس کاوان عباس آباد دارای معادن روباز شمالی و جنوبی می باشد.

درکارگاه های استخراج این معادن، حمل و بارگیری کانسنگ مس صورت می گیرد.